Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialklasser

Tilbuddet startede i august 2011 og er primært målrettet børn/unge med autismespektrumforstyrrelser. 

Forudsigelighed, struktur og differentiering er nøgleord i arbejdet med eleverne i specialklasserne. Der arbejdes med visuel støtte, og vi tager udgangspunkt i barnet som helhed.

Specialklasserne er opdelt således: 

  • Indskolingsklasserne 03C og 03D (0.-3. klasse)
  • Mellemtrinsklasserne 36D og 57D (3.-7. klasse)
  • Udskolingsklasserne 79D, 79D, 79E og 79F (7.-9. klasse)

De 8 klasser er dannet med udgangspunkt i elevernes udfordringer, behov og ressourcer. 

Klasserne samarbejder med den øvrige del af Hadsten Skole omkring bl.a. inklusion af elever, brug af faglokaler og fælles aktiviteter. 

 

Hvad tilbyder vi i undervisningen?

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev. Vi tilrettelægger undervisningen ved at afdække, udfordre og støtte elevens læringspotentiale og bygger videre på det, eleverne i forvejen kan. 

  • Undervisningen varierer mellem individuelt arbejde og gruppearbejde. 
  • Vi har fokus på anvendelse af IT i undervisningen.
  • Alle mål omkring den enkelte elev er som udgangspunkt de samme som i almenklasserne, og der arbejdes med individuelt tilrettelagte undervisningsplaner. 

 

Hvad tilbyder vi for elevens trivsel og udvikling?

Vi arbejder med at styrke den enkelte elevs sociale kompetencer og færdigheder for at udvikle elevens evne til at indgå i et positivt fællesskab. Vi har særligt fokus på at inkludere eleven i sociale sammenhænge - i og uden for skoletilbuddet. 

 

Forældresamarbejde

Et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde mellem skole og hjem er forudsætningen for et vellykket skoleforløb. Vi ønsker åbenhed, dialog og samarbejde, så vi i fællesskab kan have fokus på elevens trivsel og udvikling. Den daglige kontakt mellem skole hjem sker via Aula og klassetelefon. Telefonen bruges primært til kortere beskeder. 

Der afholdes som udgangspunkt et forældremøde i løbet af skoleåret. Formålet er bl.a. at informere og drøfte fælles ting, der har interesse for hele gruppen. 

Der planlægges en årlig skolehjemsamtale i efteråret. Formålet er at drøfte den enkelte elevs udbytte af undervisningen, trivsel og evt. lave fremadrettede aftaler. 

Der vil herudover blive afholdt et netværksmøde omkring den enkelte elev 1 gang årligt. På mødet deltager forældre, elevens lærer/pædagog, PPR-psykolog, evt. socialrådgiver og afdelingsleder. Formålet er at gøre status over elevens udbytte af tilbuddet. 

 

Medicin

Vi kan og må hjælpe med at give eleverne medicin. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal der være en udførlig instruktion og tydeligt navn påskrevet medicinen. Medicinen bliver - som lovgivningen foreskriver - opbevaret i et aflåst skab. 

 

SFO/Klub

Der er mulighed for et specialpædagogisk SFO-/klubtilbud for de elever, som har brug for dette. Eleverne vil så vidt muligt møde de samme pædagoger i både skole og fritid. 

I det pædagogiske arbejde er der fokus på den sociale læring. Det gør, at vi - i det omfang det er muligt, og når eleverne har overskud til det - deltager i klubbens/SFO'ens aktiviteter for at give eleverne mulighed for at 

  • spejle sig i andre elevers alderssvarende adfærd
  • opnå samvær med andre alderssvarende elever
  • lære at begå sig i større grupper

 

Kontakt afdelingsleder Rasmus Nørregaard for yderligere information omkring specialklasserne.