Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 9. juni 2020

Skolebestyrelsesmøde 9. juni kl. 18.30-20.30

Tilstede: Susanne, Malou, Søren, Katrine, Nicolaj, Gitte, Marianne, Elias, Simon.

Afbud: Gitte (SFO), Anne        

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

 

 

Beslut

Godkendt.

Nyt fra elevrådet udgår, da elevrådet ikke kan mødes.

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

 

18.30-18.35

Beslut

Godkendt.

Pkt.3

Kort status Coronaskolen

18.35-18.45

Orient

Det overordnede billede, det gå godt. Positivt at det er det samme lærerteam omkring klasserne. Ikke så stor udskiftning. Færre konflikter, grundet forskudte pauser.

Rigtig mange gode erfaringer, som kan tages med til den videre udvikling af skolen.

Få henvendelser fra bekymrede forældre.

Efterslæb med netværksmøder.

7.+8. årg. er stadig i skole forskudt fra de andre årgange (kl.13-16). Muligvis skal disse årgange tilbage den sidste uge, som alle andre.

Sidste skoledag, karamelkast forbudt. Morgenmad i klasserne, aktiviteter foregår i klasserne.

Dimission foregår klassevist d.24/6.

Pkt.4

Kommende skoleår

 • Fagfordeling
 • Skemalægning
 • Pædagogiske fokusområder

18.45-19.00

Orient

 

Fagfordeling er sket på baggrund af de samme principper som vi har, linjefag, forsætter fag, så få lærer omkring klasserne.

Klasserne til 7.årg bliver meldt ud lidt senere end tidligere.

Skemaerne er ikke færdige endnu.

Bestyrelsen har ikke brug for at gennemse skemaer, når de er færdige.

Favrskov Talent -  der kommer ikke til at ramme de elever som bliver en del af Favrskov Talent.

Pædagogiske fokus områder:

 1. Inkluderende fællesskaber

Kommunalt projekt.

 1. Morgendagens skole

Hvad uddanner vi fremtidens elever til. 

 1. Coronaskolen – hvad har vi lært? Erfaringsopsamling.

Pkt. 5

Valg den 18. juni

 • Kandidater?
 • Årsberetning
 • Konstituerende møde den 18.juni?

19.00-19.15

Beslut

 

 

Der skal være fysisk fremmøde til stemmeafgivning. Der er mulighed for at afgive stemme man, tirs og ons.

Årsberetningen vil blive fremlagt på AULA, samtidigt med hvem der er blevet valgt.

Den nye bestyrelse tiltræder 1/8 2020, og konstitueres ved første møde efter sommerferien.

Kommentarer til årsberetningen.

Pkt. 6

Økonomi

 

19.15-19.25

Orient

 

Katrine: kort orientering, reduktion med 3 personaler, øget takstbetaling og færre Kora midler.

 

Pkt. 7

Skolebestyrelsens deltagelse på forældremøder

19.25-19.50

Drøft

Beslut

 

De forældrevalgte i skolebestyrelsen vil deltage på alle forældremøderne i det kommende skoleår.

Møderne bliver fordelt, når datoerne er fastlagt.

Pkt. 8

Udtalelse til tillæg til kvalitetsrapporten. Tillægget blev godkendt på skolebestyrelsesmødet den 22. april.

Tillægget til Kvalitetsrapport for folkeskolen planlægges sendt til udtalelse ved skolebestyrelserne i perioden 8.-26. juni 2020

19.50-20.00

Beslut

Susanne laver et kort skriv og sender til Katrine.

Pkt. 9

Kort nyt fra:

 • Skole
 • SFO
 • Formand
 • Medlemmer

20.00-20.15

Orient

Klage omkring mobning er trukket tilbage.

Arbejdstilsynet har været på besøg, men vi har endnu ikke fået en tilbagemelding på dette.

I forbindelse med dette har vi kontaktet læringskonsulenterne fra UVM, som laver en proces omkring elever med udfordrende adfærd.

Der oprettes et nyt specialklasse tilbud på Hadsten Skole efter sommerferien. For en helt særlig elev gruppe.

 

SFO: -

 

Formand: -

 

Medlemmer: -

 

Pkt. 10

Drøftelse og evt. godkendelse af princip for forældres deltagelse i skoledagen.

20.15-20.25

 

 

Deltagelse i undervisningen, er ikke et princip, men mere en retningslinje.

I skolebestyrelsen arbejdes der med principper. Og retningslinjer.

Det med forældredeltagelse i undervisningen er en retningslinje, og derfor skolens ledelse der udformer denne.

Skole og forældre vil gerne komme ud og holde et oplag omring skolebestyrelsesarbejdet, hvad er det man ikke har indflydelse og hvad har man ikke indflydelses på.

Katrine har ikke hørt fra dem endnu.

 

Pkt. 11

Mødekalender kommende skoleår

 

Forslag:

Møder placeres i tidsrummet 18.30-20.30 på skiftende dag tirsdag, onsdag og torsdag

Møde alle måneder, undtagen december.

 

20.25-20.30

 

 

 

Ledelsen fastsætter mødedatoer for skolebestyrelsesmøderne næste skoleår.

 

Kunne være rart med hele ledelsen deltagelse i skolebestyrelsesmøderne.

 

 

Punkt 12

Forældrehenvendelser

 

 

 

 •  

 

Pkt. 13

Eventuelt

 

 

 

 

 

Pkt.14

Næste møde:

Århjul/bestyrelsens fokuspunkter for kommende år

 

 

 

 

 

To do:

Digital dannelse