Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 13. september 2022

Skolebestyrelsesmøde den 3. november  2022 kl. 18.30-20.30

Deltagere:

Jacob Bardino, Didde Marie Degn, , Brian Glen Pedersen, Malene Ilsøe Fanggård,

Simon Jon Antonsen, Rasmus Nørregaard, Katrine Klixbüll, Troels Ravn-Mikkelsen, Trine Brix Andreasen

Afbud:

Henrik Mørck Mogensen, Susanne Vetter Bech, Henrik Emil Schmidt Arens

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

18.30-18.35

B

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

18.30-18.35

B

Godkendt

Pkt. 3

Gennemgang af principper

Forberedelse: 

Alle gennemlæser principperne, og vi tager en kort runde om hvert princip på mødet, hvis der er principper der trænger til en dybere gennemgang nedsættes en udvalg.

Der skal som minimum udarbejdet princip for meddelelsesbogen/kommunikation mellem skole og hjem.

18.35-19.15

D

Der er behov sammenlægning og justering af skolens principper.

Åben skole bibeholdes/uv-organisering

Forældreråd; justeres; mere princip mindre ”skal” – Understøtte trivsel i skoletiden og i fritiden.

Information og formidling – skal revurderes helt til en ny kommunikationsstategi.

Klassedannelse – skal sættes sammen med et princip for uv-organisering. Opmærksomhed på, hvor der skal stå noget omkring henvendelser individ/klasseønske- også noget omkring beslutningskompetencen(forældreansvar).

Lektiehjælp/fagligfordybelse: skrives ind i nyt princip for undervisningens organisering og justeres til de faktiske forhold.

Net-etik: Et vigtigt princip – skal justeres til digital dannelse -og indeholde dannelse til digitale fællesskaber, men også tilstræben efter digital myndigørelse. Drøftelse af mobilfri-skole. Sendes til udvalg.

 

 

Punktet lukkes og sættes på til næste gang.

Pkt.4

Undervisningens organisering

- §16b og §16d drøftes og føres til referat.

- Timetal kommende skoleår drøftes

19.15-19.45

B

Skolebestyrelsen godkender fortsat brug af både §16b og §16d.

Skolebestyrelsen godkender nuværende timefordelinsplan til næste år.

Pkt.5

Ændringsforslag til princip for ture ud af huset.

Se vedhæftede forslag til ændring.

19.45-19.55

B

Godkendt med markerede ændringer. En opmærksomhed på, at skolen skal tilstræbe at alle elever kan deltage på turen/skolen hjælper.

Pkt. 6

Budget og regnskab

19.55- 20.10

O

Punktet udsættes til regnskabsafslutning og udarbejdelse af budget for kommende skoleår. Vil bliver sat i årshjulet

Pkt. 7

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Skole
  • Skolebestyrelse (vikardækning på næste møde?)

 

 

20.10-20.20

 

Pernille – Mellemtrinsleder fra Bavnehøjskolen er indlånt 2 dage om ugen

Trafik  - besøg fra Trafik & Veje vedr. tryg skolevej og

Vikardækning; bestyrelsen ønsker, at vikardækningsprincippet samt data omkring vikardækningen sættes på næste møde.

Forældrehenvendelse omkring tekniske udfordringer vedr. kompenserende it-værktøjer. 

Pkt. 8

Eventuelt –

20.20-20.25

 

Justering af skolebestyrelseskontakt pr. klasse

Pkt. 9

Mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

 

20.25-20.30

 

 Vi starter en halv time før (kl.18.00) – og spiser sammen.

Pkt.10

Næste møde 12. januar 2023

 

 

 

 

To do:

I foråret; beslutning om form på møde med forældrerødderne.