Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 22. april 2020

Skolebestyrelsesmøde 22. april kl. 18.30-20.30 (Google Meet)

Deltagere: Susanne Larsen,  Anne Shadwell, Cecilia Myrdal 8B, Elias Tind 7C,  Marianne Tind, Gitte Andersen, Simon Foldager Larsen, Søren Boll Overgaard, Katrine Johannessen Klixbüll og Jacob Johanson.

Afbud: Marie- Louise                              

Mødets formål og dagsorden

Referat

Aktion/ansvarlig

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

 Forslag til ændringer: 

Pkt. 7, nyt fra elevråd foreslås flyttet op ,så elevrødderne kan gå lidt tidligere. Gælder nuværende møde og fremtidige møder. 

Eventuelt vedr. budgetudtalelse foreslås tildelt separat punkt og rykkes op, så elevrødderne kan deltage. 

 

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

 Godkendt

 

Pkt.3

Status på genåbning og Corona-situationen på Hadsten skole

-          Orientering om genåbning af førskole-5. årgang (JJ)

-          Orientering om fjernundervisning i udskolingen, dimission og sidste skoledag (KJ)

Orientering om genåbning; positive tilbagemeldinger fra personale, forældre og fra glade børn. 

Fokus på hvordan vi kan organisere fjernundervisningen, så vi evt kan frigive ressourcer til brug i førskole - 5 årgang. 

Eksamen aflyst for 9. årgang. eksamen er erstattet af årskarakter.

Der opleves forskellighed i mængden af nødundervisning på de enkelte årgange.

Undervisningen i udskolingen er bestemt af bekendtgørelsen om nødundervisning. 

 

Pkt. 4 Budgetønsker

Forslag til budgetønsker godkendt

Opmærksomhed på at eleverne i udskolingen ikke bruger udearealerne på samme måde som i de mindre klasser. Et fokuspunkt kunne være flere borde/bænke i forbindelse med udearealerne. 

 

Pkt. 5 Nyt fra elevråd

Elevrådet har ikke afholdt møder grundet nedlukning 

 

Pkt. 6

Tillæg til kvalitetsrapporten

 Tillægget til kvalitetsrapporten er godkendt af bestyrelsen. 

 

Pkt. 7

Valg til bestyrelsen – hvordan i en Coronatid?

 Der afventes et udspil fra forvaltningen jf. fælles valghandling på alle skoler.

Drøftelse af, hvordan vi kan rekruttere kandidater. 

 

Pkt. 8

Forældrehenvendelser?

Drøftelse af skolebus, der ikke passede så godt i starten. 

Der er nu ændret køreplaner

Fejring af afgangselever i 9.-10. klasse. Skolen er i dialog med de forældre, der har arbejdet på at planlægge sidste skoledag. Karamelkast er udelukket pga corona-smitterisiko. Muligheder kan være at bruge begge haller til dimission. Endnu er det meget uklart hvad vi må senere i år.

 

Pkt. 9

Kort nyt fra:

-          Skole

-          SFO

-          Formanden

-          Medlemmer

 

Skole: vi har fokus på både Corona-skole samtidig med at vi ser frem mod næste skoleår med fagfordeling og skemalægning. 

 

Pkt. 10

Eventuelt

 SFO/Klub er åben nu, men i en anden form af hensyn til skolens nuværende organisering for at mindske smittekæder - 6.klasseselever kommer lidt i klemme. 

 

Pkt.11

Næste møde

-Punkter til dagsorden

Næste 9. juni 

Skemaer

Skolebestyrelsens deltagelse på forældremøder

Økonomi

Fagfordeling

Mødekalender for kommende skoleår/årshjul

 

To do:

-          Princip for forældres deltagelse i skoledagen

-          Digital dannelse