Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 12. september 2018

Referat af skolebestyrelsesmøde, 12. september 2018 kl. 18.30-20.30

 

Afbud: Gitte Froberg Andersen

Referent: Søren Boll Overgaard

 

851)B Godkendelse af dagsorden og drøftelse af SKB-suppleant samt drøftelse af actionsliste (kostpolitik, digital dannelse, kvalificeret vikartimer).

Kort diskussion af SKB-suppleants deltagelse i SKB-møder. Det besluttes at SKB-suppleanter inviteres til at deltage i SKB-møder dog uden stemmeret.

Diskussion af behovet for en Action items/Actionsliste enten som separat bilag til mødedagsordner eller som en del af dagsordnen. Inkluderes i bunden af dagsorden.

 

852)O Kort nyt

Fra skolen

 • Der sker meget ifølge Kim. Der er ansat ny sekretær. Starter 1/10.

 • Der forventes ansat en sekretærelev inden for overskuelig tid.

 • Møde i InSide om AULA. Der forventes afholdt fællesmøder for alle forældre med introduktion til AULA. Skolebestyrelsen vil desuden modtage en særskilt introduktion til AULA. Skiftet fra intra til AULA forventes gennemført forår 2019.

 • Kent spørger til opgørelsen af elevantal i skoleåret 2018/2019. Elevtallet lander på ca. 709 imod et estimeret elevantal på ca. 685.

Fra SFO:

 • Grillfest er afholdt. Mange deltagere. God aften.

 • Legepladsen er stadig under renovering.

 • Deltagelse i bag for en sag i uge 41.

Fra formanden:

 • Opdatering på formandens deltagelse i forældremøder i 7. og 0. klasse: Kritik af skoleboden. Ønske om bestilling via intra eller andet centraliseret system. Tages op ifm. diskussion af kostpolitik.

 • 3A har skrevet, at de er kede af, at garderoberne er fjernet: Der arbejdes på en løsning der kan godkendes af brandmyndighederne.

Fra medlemmer

Skolebestyrelsen har deltaget på forældremøde i 4. klasse og specialklassen.

Fra elevrådet

Ingen deltagelse fra elevrådet.

 

853)D Budgethøring

 • Der udarbejdes fælles høringssvar. Gennemgang af poster til inklusion i høringssvar.

 • Kort diskussion af flytning af klubtilbud til skolen.

 • Længere diskussion om fordeling af timer afsat til understøttende undervisning og faglig fordybelse.       

 

855)O+D Diverse (Fritidstilbud, Elite m.m.)

 • Elitekoncept starter op med 22 deltagere.

 • Fra mellemtrinnet: Forespørgsel mobilhotel hele dagen uden pauser. Vedtages for mellemtrinnet og indføres i overbygningen efterhånden som nuværende mellemtrinselever flytter sig til overbygningen.

 • 9. klasse efterspørger studietur for en enkelt klasse. Medtages som action item ifm. næste møde.

 

856)O Forældrehenvendelser

Behandlet under 852)O ovenfor