Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sorghandleplan

HVEM GØR HVAD

Ved dødsfald og andre krisesituationer

I enhver situation gælder, at den som først hører om den opståede situation kontakter skolens ledelse – dette gælder også i ferier.

Ledelsen kontakter efterfølgende relevant personale.

Det tilstræbes (så vidt det er muligt) at der er åbenhed om det indtrufne, og at alle får samme besked, så rygter undgås.

Ledelsen har sammen med klassens team ansvaret for, at der tages bedst muligt vare på den givne situation og de involverede/berørte.

En person (evt. med særlig tilknytning til barnet/familien) udpeges til at være tovholder for kontakten til hjemmet, og der orienteres gensidigt om praktiske tiltag og ønsker fra den berørte familie.

Ved alvorlige ulykker og dødsfald træder Favrskov Kommunes Beredskabsplan i kraft og der tilbydes evt. krisehjælp.

Når en elev dør:

Hvem har ansvar for hvad?

Ledelsen:

 • Information til medarbejdere.
 • Flagning.
 • Indkaldelse til og afholdelse af en fælles mindestund (en årgang, afdeling eller hele skolen).
 • Buket og hilsen sendes hjem til familien
 • Skolens medarbejdere informeres om dødsfaldet mundtligt hurtigst muligt i det store personalerum – evt. adviseres alle inden via Aula, og de mest berørte ringes op.
 • Lærerne går herefter i klasserne og informerer eleverne om, at der er sket et dødsfald, og at der skal være en fælles mindestund. (Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner pga. tætte relationer til børn/søskende i andre klasser)
 • Afholdelse af mindestund for hele afdelingen eller hele skolen. Ledelsen giver eleverne besked om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt. Der synges en sang.
 • Spørgsmål afklares og lærere/pædagoger følger eleverne til klasselokalet og bliver hos dem timen ud.

 

Tovholder/teamet                                       

 • Afklaring med hjemmet *      
 • Klassen **
 • Klassens forældre. ****

(* kontakten til hjemmet)

 • Få konkrete facts om hvad der er sket (rygter manes i jorden).
 • Er der oplysninger der ikke må videregives til skolen/eleverne?
 • Hvad kan skolen hjælpe med?
 • Fortæl hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag/de følgende dage.
 • Afklaring af om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet.
 • Indhente oplysninger om begravelsen.
 • Få afklaret om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren og en repræsentant for ledelsen.

(**i klassen)

 • Læreren er i lokalet, når de første elever ankommer. Elevens plads kan være markeret på en speciel måde, f.eks. med lys.
 • Man taler meget grundigt om, hvad der er sket (rygter skal manes i jorden).
 • Man snakker med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. Det er en god ide at lade eleverne lave et materiale om den døde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier.
 • Materialer fx bøger, video eller andet inddrages v. behov.
 • Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre.
 • Det sikres, at elevernes forældre er orienteret inden dagen er slut.     

(***kontakt til klassens forældre)

 • Forældrene informeres grundigt om dødsfaldet og begravelsen. Informationen kan, afhængigt af klassetrin, gives skriftligt, eller på et møde.
 • Så hurtigt som muligt efter dødsfaldet kan et foredrag for forældrene om børns sorgreaktioner arrangeres.

 

Hvis dødsfaldet sker i en ferie

Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen.

Ledelsen sørger for

 • Kontakt til hjemmet.
 • Blomster til og deltagelse i begravelsen.
 • Skriftlig information til klassens forældre, SFO, ledelsen og klassens øvrige lærere.

 

Mindestund arrangeres den første dag efter ferien.

Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien.

 

Når en elev mister mor/far eller søskende

Skolen flager ikke.

Hjemmet kontakter skolen evt. kontaktlærer og denne informerer ledelsen.

Tovholder kontakter elevens hjem med den hensigt at:

 • Informere om, at klassen vil afholde et klassemøde senere på dagen, eller førstkommende skoledag om morgenen.
 • Pågældende elev kan selv være til stede, men det er op til en individuel vurdering.
 • Hjemmet får anledning til at sige, om der er noget, de selv ønsker der skal siges eller gøres på dette møde.
 • Det aftales med eleven og familien, hvad klassen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen.

 

I klassen:

Når der har været kontakt til den berørte familie:

 • Første morgen efter dødsfaldet, i løbet af skoledagen eller hurtigst muligt, har elevens årgang et møde, hvor årgangen informeres. (Det er vigtigt at være opmærksom på elevernes reaktioner).
 • Årgangens øvrige forældre informeres (efter klar aftale med den berørte familie om hvad der skrives)

 

Overvej

 • Hvordan skal eleven vende tilbage til klassen?
 • Hvordan skal kammeraterne forholde sig, når den berørte elev kommer tilbage?

 

Når en elev mister andre som står dem nær

Børn får tidligt kontakt til andre mennesker. Det er naturligt at regne med, at børn også vil kunne reagere stærkt, hvis mennesker som står dem nær forsvinder/dør.

Det kan handle om:

 • Bedsteforældre, venner etc.
 • Vær opmærksom på skilsmissebørn.
 • Vær opmærksom på, at der kan komme sene reaktioner på det skete.

 

Enesamtaler

Lærer/pædagog kan have enesamtaler med eleven.

 • Vær en god lytter.
 • Det er vigtigt, at eleven har en på skolen/SFO at tale med om sin sorg.

 

Hjemmet

Hvis det føles naturligt, kontaktes hjemmet. Det kan være godt for hjemmet at vide, at skolen/SFO prøver at hjælpe deres barn i sorgen.

 • Lad forældrene og eleven selv afgøre, om det er ønskeligt, at der afholdes et klassemøde.

Når en ansat dør

Når en ansat pludselig dør eller dør efter længere tids fravær, følges den del af nedenstående, som passer ind i forhold til afdødes arbejdsområde.

Ledelsen sørger for den nødvendige kontakt/information til andre medarbejdere, for at komme frem til hvad der skal iværksættes.

 

Flagning

Skolen flager på halv stang på selve dødsdagen.

Der flages på begravelsesdagen. Er den afdøde en tidligere ansat, flages der kun hvis denne person fortsat har tilknytning til skolen.

Afdødes familie

Ledelsen tager kontakt til afdødes familie.

 • Sørg for at hjemmet får at vide, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet.
 • Giv de efterladte mulighed for at komme frem med, hvad de forventer af skolen i denne situation.
 • Samme dag sendes en varm hilsen fra skolen.

 

Information til de ansatte

 • Ledelsen kontakter alle og får samlet de ansatte ved skolen til et kort møde, før skolestart.
 • Ledelsen skaber rammen om samværet.
 • Skolens ansatte har en stund sammen, hvor de mindes den afdøde.
 • Ledelsen informerer om, hvordan skolen vil forholde sig med hensyn til denne dag, herunder hvilke informationer der skal gives til eleverne.
 • Alle informationer skal være klare og præcise, for at undgå misforståelser.
 • Ansatte som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre en sædvanlig skoledag, fritages fra dette.

 

Information til elever og forældre

 • Berørte klasser/elever informeres mundtligt og deres forældre skriftligt.
 • Der vil være særlig opmærksomhed i forhold til reaktioner og behov for at tale om afdøde m.m.

 

Når der tales om døden i klasserne inddrager lærere/pædagoger relevant materiale, hvor der tages hensyn til behov og elevernes alder fx:

 • Materiale fra Kræftens Bekæmpelse
 • Sang- og salmebøger
 • Skønlitterære bøger for børn og unge om sorg.
 • Faglitteratur om døden, andre trosretninger m.m.
 • Oplæsningsbøger