Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 21. august 2018

Referat af skolebestyrelsesmøde, 21. august 2018 kl. 18.30-20.30

Afbud: Simon 


844) Godkendelse af dagsorden og velkomst af nye medlemmer

Kim byder bestyrelsens nye medlemmer velkommen og redegør for fremmøde fra skoleledelsen.

Der gennemføres formandsvalg da Kent ikke ønsker at genopstille. Susanne opstiller og vælges som eneste kandidat. Anne genvælges som næstformand.

 

845) Kort nyt

Fra skolen v. Kim

Kim redegør kort for nuværende bemanding og fravær i skoleledelsen. Der forventes ansat ny skolesekretær i løbet af kort tid. Tiltrædelsesdato forventes afklaret ifm. ansættelsessamtaler.

Kim redegør for aktiviteter ifm. skolens elitekoncept.

Børnehaven skal have ny leder pga. jobskifte.

Skoleåret er allerede i gang, og skolestarten er godt overstået.

Kim redegør for, at Hadsten Skole fortsat søges af mange udenfor skoledistriktet og der følger en kort diskussion af fremtidig fordeling af ressourcer mellem flere hænder og yderligere teamsamarbejde.

 

Fra SFO v. Gitte

SFOen er kommet godt i gang efter sommerferien, og der er ansat en ny medhjælper såvel som en ny praktikant.

Der planlægges afholdelse af grillfest 5/9 2018. Mere herom i separat invitation.

Fællespasning i løbet af ferien er forløbet godt og normeringen har vist sig passende.

 

Fra formanden v. Susanne

Nyt om etablering af naturfagsgård. Der er bevilget midler til etableringen.

 

Fra medlemmerne

Spørgsmål om opgravning på modsatte side af Hadbjergvej. Så vidt vides drejer det sig om etablering af lysledere/fibernet.

Spørgsmål til SFO i sommerferien. Er der for lavt aktivitetsniveau ifm. sommerferiepasning. SFO-repræsentanten redegør for prioritering ifm. sommerferiepasning.

Madpolitik tilføjes næste mødes dagsorden.

 

Elevrådet

Elevrådet har endnu ikke konstitueret sig.

 

846) Skoleåret 2018/2019

”Forældremøder” med deltagelse af bestyrelsesmedlem fastlægges til:

  • årg. 30/8, 17-19
  • 4. årg. 4/9, 17-19
  • 7. årg. 6/9, 17-19

Skolebestyrelsen afholder 6 faste årlige møder samt ad hoc møder efter behov.

 

847 Nyt elitekoncept

Kim redegør for Hadsten Skoles elitekoncept. En hel del børn forsvinder til skoler med elite-tilbud så der har været ønske om etablering af et tilsvarende lokalt tilbud. Østervangsskolen, Hadsten skole og lokale idrætsforeninger har lavet elite-koncept. 27/8 afholdes offentligt intromøde i hallen på Hadsten Skole. Se mere information om konceptet på Hadsten Skoles hjemmeside.

 

848) Fritidstilbud på Hadsten Skole

Kim redegør for fritidstilbud 4.-6. årgang der etableres på Hadsten skole. 1/3 af Bibliotek/PLC vil danne rammen om Hadsten skoles tilbud ligesom der etableres en multibane i gården. Endvidere benyttes SFOens køkkenfaciliteter og skolekøkkener samt IT-faciliteter. Tilbuddet etableres forventeligt fra skoleåret 2019/2020.

 

849) Diverse/Evt.

Der efterspørges datoer for dialogmøder med kommunen.

Diskussion af brug af PC’er i udskolingen samt overordnet tilgang til digital dannelse.

Kort diskussion af varierende holdsammensætning i 0. klasse.

Diskussion af brugen af vikarer, kvalificering af tiden brugt ifm. fravær. Tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

 

850) Forældrehenvendelser

Ingen forældrehenvendelser