Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 9. januar 2024

Skolebestyrelsesmøde den 9. januar 2024 kl.18.00-20.30

Mødet afholdes i skolens personalerum. Skolen sørger for forplejning/mad. 

Deltagere: 

Henrik Mørck Mogensen, Susanne Vetter Bech,  Didde Marie Degn, Trine Brix Andreassen, Henrik Emil Schmidt Arens, Mette Daubjerg Møller, Alf Lenschau Chantelou, Katrine Klixbüll.

Afbud:  Jacob Bardino, Arthur Lind Kristensen, Simon Jon Antonsen, Heidi Krähling Engholt, Malene Ilsøe Fanggård

Dagsorden

 

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 3 

Kort nyt og forældrehenvendelser fra: 

  • Skole 

  • Skolebestyrelse/formand

  • Elevråd

Vi spiser sammen, mens vi snakker kort nyt.

18.05-18.30

O

Sne-snart på skoleåret gav Corona-flashback på godt og ondt. Torsdag var det kun medarbejder, der boede i Hadsten, der kom på arbejde og rigtig mange elever blev hjemme. 

Vandskade er omfattende og lukker bibliotek, klub og Væksthus i en endnu ukendt periode. 

03 flytning besluttet. Der arbejdes godt med god og tryg flytning for både elever, forældre og personale.

Mette fortæller, at der på mellemtrinnet er gode drøftelser i personalet om, hvad der skal kendetegne mellemtrinnet fremadrettet. 

 

Henrik har været til første møde i dialogforum med deltagelse af skoleforsker Andreas Rask. Mødet handler bl.a. frisættelse og regeringens udspil.

Ingen forældrehenvendelse

 

Ønske om udmelding af rammerne for forårsudstilling til forældrerødderne/spisning. Katrine melder ud.  

Pkt. 4

Opfølgning fra sidste møde:

 

Tilbagemelding vedr. henvendelser på fotografering

 

Skoleudviklingssamtalen. Problemformulering vedlagt som bilag. 

18.30-18.40

O

 

 

 

Henvendelser drøftet med fotografen og billeder af elever gennemgået. 

 

Orientering af bestyrelsen om ledelsens forberedelse af samtalen samt hvilke data, der fremsendes forud for samtalen. 

 

Pkt. 5

Timefordelingsplan for kommende skoleår drøftes

 

Drøftelse af §16b, d, og e

Skolen ønsker at bevare muligheden for anvendelse af §16 b., d. og e med henblik på flere 2-voksne timer og kortere skoledag. 

18.40-18.50

B

Drøftelse af kvaliteten af den kortere skoledag/2-lærerordninger.

Bestyrelsen bakker op omkring kortere skoledag/anvendelsen af §16b, d, e. 

 

Skolen har ikke lagt sig helt fast på timefordelingsplanen endnu, men vil i vid udstrækning gentage planen fra dette skoleår. Skolen har en formodning om, at der kan komme ændringer fra august 2025 jf. regeringens udspil og afventer. Derfor skydes en drøftelse af lektionslængden fra 45 minutter til 60 minutter til, vi ved lidt mere. 

Pkt. 6
Princip/undervisningens organisering

Vi fortsætter den åbne drøftelse fra sidste møde.

Vedhæftet oversigt over Åben-skoleaktiviteter i Favrskov Kommune som udgangspunkt for en drøftelse af eventuelle prioriteringer.

 

Skolen vil gerne have tilføjet vedr. elevernes placering i klasser: 

 

Når skolens ledelsen træffer beslutninger om placering af elever i klasser, herunder ved optag af nye elever eller ved nuværende elevers klasseskift, skal der i processen frem mod en beslutning vægtes både individuelle og kollektive hensyn og behov.(problematik/formulering drøftes på mødet).

 

18.50-19.40

D

Drøftes og sendes retur til yderligere afklaring/beskrivelse. 

Drøftes igen på næste møde.

 

Formulering vedr. klasser godkendt. 

 

Til næste møde; vi tager hul på princip for forældresamarbejde.  

 

 

 

 

Pkt. 7

Møde med forældrerødderne

Skal vi holde det? Behov?

Skal det evt. holdes sammen med generalforsamlingen?

19.40-19.50

B

Drøftelse:

Det fungerede rigtig godt med forældremøderne i august, hvor bestyrelsen deltog.

Det skal udbygges/være en del af årshjulet, at der i slut september indkaldes til et møde for forældrerødder. 

Drøftelse af forældrerøddernes rolle i udskolingen. Til september-møde kan der med fordel være en separat drøftelse for udskolingsforældrene. 

Det skal ikke holdes sammen med generalforsamlingen, men først i september. 

Formand/næstformand deltager på mødet for kommende 7. årgang. Mødet ligger 27. februar kl. 17.00.

Pkt. 8

Justering af samværsregler (vedhæftet)

Skolen har tilføjet RAT

Drøftes, justeres og evt. godkendes

 

19.50-20.00

B

Godkendt

Pkt. 9

Eventuelt og mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

 

20.00-20.30

 

Ingen punkter til eventuelt.

 

Gode drøftelser, vi kommer fremad.

Det kan give mening, at vi starter drøftelser af nyt princip med et oplæg om nuværende praksis. 

 

God balance mellem information/tilsyn og drøftelse. 

To do/

Vikardækning, når der ligger nye retningslinjer