Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 18. januar 2022

Skolebestyrelsesmøde 18. januar 2022 kl. 18.30-21.00 – personalerummet

Deltagere:

Susanne Larsen,  Simon Foldager Larsen, , Jacob Bardino, Henrik Emil Schmidt Arens, Didde Marie Degn

Trine Brix Andreasen, Frank Kejlberg, Katrine Klixbüll

Afbud:   Simon Jon Antonsen, Troels Ravn-Mikkelsen, Gitte Vahr Nielsen, Malou Byskov, Henrik Mørck Mogensen

Mette Storgård er udtrådt pr. 14. januar

 

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

18.30-18.35

 

Beslut

Mødet er ændret til et hybridmødet. Af hensyn til mødets længde og kvalitet/mulighed for kvalificerede drøftelser, så foreslås pkt. 6 og 7 flytte til næste møde.

Grundet Simons fravær flyttes desuden pkt. 8 til næste møde.

Under pkt. 10 drøftes det kommende valg til SB.

Punkt 5 ændres til et orienteringspunkt , og drøftelsen flyttes til næste møde.

Pkt. 2

Orientering om dialogmøde den 3. november

18.35-18.40

Orientering

Oplæg ved psykolog med fokus på diagnoser - muligheder og begræsninger; for nogle børn kan det være et godt værktøj til at forstå barnet, men vi må ikke miste fokus på konteksten/helheden og kontekstens betydning for barnets opførsel - hjem, læringsmiljø - osv.

Spændende snak, men ikke en værktøjskasse. Det var et rigtig godt dialogmøde - der blev lyttet og god tid til dialog.

Vigtigt fokus til vores princip for skolens fællesskaber; Her afleverer man ikke sit barn til undervisning, men til et fællesskab.

Input til princip for skolens fællesskaber: åbenhed og forskellighed.

Pkt. 3

Elevrådet har ordet + opfølgning fra Katrine om rundspørge omkring besøg på Tanken/eleverne må forlade skolen.

Skolen indstiller til, at vi tillader elever fra 9. klasse at forlade skolen i pausen. Der skal indhentes samtykke en gang fra alle forældre.

18.40-18.50

Orientering og beslutning

Orientering om, hvordan vi har været rundt i klasser til en dialog om fordele/ulemper.

Bestyrelsen godkender indstillinge til at elever i 9. klasse må forlade skolen i pauserne.

Pkt.4

Resursetildelingsmodel – høringssvar skal udarbejdes

18.50-19.05

Orientering og drøftelse af høringssvar

Susanne har forud for mødet udsendt forslag til høringssvar som blev gennemgået. Susanne tilretter og sender til bestyrelsen til gennemsyn. Herefter fremsendes høringssvar til Katrine.

Pkt. 5

Forældretilfredshedsundersøgelse

Kl. 19.05-19.15

Orientering og drøftelse

Gennemgang af de overordnede resultater.

Drøftelse af problematikken omkring morgentrafikken.

Skolens udendørsområder og fysiske rammer er de områder, hvor der er størst udfordringer.

Der er udbredt tilfredshed med undervisning og den pædagogiske indsats.

På næste møde

 

Elevrådsrepræsentant deltager ikke herfra.

 

 

 

Pkt. 6

Skolens arbejde med trivsel

  • Ledelsen orienterer om, hvordan vi arbejder med elev – og personaletrivsel, herunder orientering om APV.

Drøftelse af forældrerolle i arbejdet med klassens trivsel

Kl.19.15-19.35

 

Udsættes

 

Som forberedelse til næste bestyrelsesmøde mødes Katrine, Frank, Henrik og Didde.

PAUSE

Kl.19.35-19.45

 

 

Pkt. 7

Hvordan arbejder skolen med kvalitet på tværs af klasser nu?

Hvordan planlægges arbejdt fremadrettet?

Skal der udarbejdes princip for skolens arbejde med kvalitet?

Kl.19.45-19.55

Orientering og drøftelse

Udsættes

Pkt. 8

SFO

Simon orienterer om nye tiltag i SFO

19.55 – 20.10

Orientering

Udsættes

Pkt. 9

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand
  • Skolebestyrelse
  • Medlemmer

 

20.10- 20.20

Orient

Ingen forældrehenvendelser

Ledelsen orienterer om Covid situationen.

Pkt. 10

Eventuelt –

Valg

20.20– 20.30

 

Der skal afholdes valg den 27. april.

Der skal vælges 4 for en 4 årig periode og suppleanter

På valg er

Simon (genopstiller ikke)

Susanne

Henrik Arens (genopstiller)

Mette Storgaard (genopstiller ikke)

Susanne laver årsberetning til godkendelse på mødet den 3. marts.

 

Skolebestyrelsen skal have en bod til Forårsudstillingen.

 

Pkt. 11

Mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

Punkter til næste møde?

 

20.30-20.45

 

Udgår

Pkt.12

Næste møde:

 

Regnskab for 2021 og budget for 2022

Pkt. 6, 7, 8

 

20.45-21.00

 

 

To do:

 

 

 

 

 

 

Mødekalender kommende skoleår

31. august

27. oktober

5. januar

24. februar

22. marts

27. april

14. juni