Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 30. oktober 2023

Referat - Skolebestyrelsesmøde den 30. oktober 2023 kl. 18.00-20.30

Mødet afholdes i skolens personalerum. Skolen sørger for forplejning/mad. 

Deltagere: 

Henrik Mørck Mogensen, Henrik Emil Schmidt Arens, Malene Ilsøe Fanggård, Susanne Vetter Bech, Heidi Krähling Engholt, Arthur Lind Kristensen, Trine Brix Andreassen, Alf Lenschau Chantelou , Simon Jon Antonsen, Katrine Klixbüll.

Afbud:  Jacob Bardino (sygemeldt), Didde Marie Degn. Suppleant til Jacob kontaktet, men er ikke vendt tilbage endnu. .

Dagsorden

Velkommen til elevrådsformand Arthur Lind Kristensen og Alf, der er ny medarbejderrepræsentant for skolens pædagoger.

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 3 

 Kort nyt og forældrehenvendelser fra: 

  • Skole 

  • Skolebestyrelse

  • Elevråd

Vi spiser sammen, mens vi snakker kort nyt.

18.05-18.30

O

Undrevisning – skolens indsatsområde. Det har været på personalemødet. 

 

Elevtallet er faldet mere end forventet. Det er 10. klasse, der er halveret samt sidste års 8. årgang, der overrasker. 

 

Forslag om flytning af 03c til Lilleå sendes i høring. Katrine sender høringsbrevet til bestyrelsen på AULA.

 

Nyt fra elevrådet: 

Elevrådet har holdt deres første møde. Der er fokus på ure på gangene (er løst), kortbetaling i boden (er løst), spoler med ledninger ned fra loftet (til strøm til computer), puder til de nye bænke ved de nye toiletter.

 

Nyt fra formanden: Der er møde om nyt initiativ/samarbejdsforum med deltagelse af skolebestyrelsesformænd, politikere, skoleledere. Henrik deltager i orienteringsmødet.

 

Pkt. 4

Kommunikation ved konflikter i en klasse.

Skolebestyrelsen har spurgt ind til, hvordan skolen kommunikerer, når der er konflikter i en klasse. 

Katrine orienterer.

18.30-18.40

O

Katrine orienterer om ledelsens håndtering af kommunikation omkring konflikter blandt elever. 

Skolens håndtering vil altid bero på individuel vurdering, hvor skolen forsøger at afveje de forskellig hensyn. 

Forslag om at sætte fokus på de gode fortælling om skolens praksis – fx hvordan vi arbejder med konflikthåndtering. Det kunne være på forældremøderne ved skoleårets start. 

Pkt. 5
Status princip/Arbejdets fordeling blandt det undervisende personale.

Princippet sendes i høring hos personalet frem mod næste LMU møde (ultimo november).

Herefter behandles princippet igen i bestyrelsen med henblik på vedtagelse.

18.40-18.50

D

Princippet tilføjes afsnit om vikardækning der lå i princippet omkring pædagogisk praksis. Princippet behandles på LMU den 22. november, herefter behandles det på SB igen. 

Pkt. 6

Princip/undervisning og pædagogisk praksis – 

Vi fortsætter den åbne drøftelse fra sidste møde.

 

18.50-19.40

D

Princippet drøftet – det er et centralt og omfattende princip, der skal have god tid.

Vi fortsætter drøftelse til næste møde. 

Pkt. 7

Dialogmøde 7. november kl. 19.00-21.30

Hele bestyrelsen er inviteret. 

 

19.40-19.45

D

Vi deltager 4 

Pkt. 8

Eventuelt og mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

 

19.45-20.00

 

Eventuelt: 

Spørgsmål omkring overgange fra indskoling til mellemtrin. Vi har gjort noget andet i år, og vores oplevelse er, at det fungerer bedre allerede i år. 

 

Mødeevaluering: Jf. årshjulet; husk punkterne. 

To do/

Det næste møde; Katrine medbringer det færdige udkast til princip jf. pkt. 5

Videre arbejde med princip jf. pkt. 6

Overgang fra indskoling til mellemtrin (besøg fra en medarbejder)

Besøg i SFO